Kategorio: Korespondaj servoj
 
 
Koresponda Servo (de Edukado.net)
http://www.edukado.net/komunumo/...

Edukado.net disponebligas lernilojn por instruistoj kaj lernantoj.

 
 
Koresponda Servo Universala

http://esperanto-plus.ru/korespo...


Skribu anoncon, se vi volas korespondi kun aliaj homoj per retpoŝto.

 
 
Tutmonda Esperanto-adresaro

http://adresaro.org


La Tutmonda Esperanto-adresaro estas servo de la fondaĵo Esperanto Internacia. La servo ebligas al vi trovi korespondamikojn kaj personojn, kiuj havas similajn interesojn kiel vi.