Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF)

http://ifef.free.fr/spip


“La reloj kunligas landojn, Esporanto la popolojn”. Tiu estas la devizo de la Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF).